- Thăm tặng quà các gia đình chính sách- Quét dọn và viếng nghĩa trang